header
 
 
home
aanlevering
prijzen
bestelling
bestelling
contact
contact
Untitled Document

Copyright

Eigenaar van jouwkind.nl staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.

Gebruik door derden

Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, of enig ander intellectueel eigendomsrecht van jouwkind.nl, vooraf contact op te nemen met Harmonique FotoTechnique. Per aanvraag/situatie wordt een afweging gemaakt of toestemming wordt verleend. In het geval dat geen toestemming is verleend maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van jouwkind.nl, zal Harmonique FotoTechnique zich op haar rechten beroepen en degene die gebruik maakt van een intellectueel eigendomsrecht in rechte kunnen betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald.
Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van jouwkind.nl voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits Harmonique FotoTechnique daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met:

Harmonique FotoTechnique
Monique Koopman
www.jouwkind.nl
Jacob Peteysstraat 16
1135 HC Edam
0299 371205

De website

Ook de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Harmonique FotoTechnique en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Harmonique FotoTechnique, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.